Missie en visie

Missie
Het Gymnasium Haganum is een openbaar, categoraal gymnasium. Wij bieden onze leerlingen een brede opleiding op een hoog niveau en daarmee een uitstekende voorbereiding op een studie aan een universiteit. Aan cultuur wordt hierbij veel aandacht besteed. In onze school accepteren wij een grote variatie in diverse kwaliteiten, uiterlijk en gedrag. Gelijkwaardigheid is hierbij het sleutelwoord. We hechten er belang aan dat onze leerlingen zich maximaal ontplooien op intellectueel, sociaal en creatief gebied.
Uitgangspunten
De vraag wat voor een school willen we zijn is uitgangspunt voor de concrete beleidsvoornemens. Op deze vraag kunnen we de volgende antwoorden formuleren:
1. Een school met een warme sfeer, waar iedereen zichzelf mag zijn en waar we elkaar waarderen/ waar we respectvol met elkaar omgaan.
2. Een school met een open communicatie, waarin docenten en leerlingen elkaar feedback geven om zichzelf verder te ontwikkelen.
3. Een school die creativiteit bevordert.
4. Een school die taal en cultuur bevordert.
5. Een school waarin veel aandacht is voor bèta.
6. Een school die veel aandacht besteedt aan onderzoeksvaardigheden van leerlingen.
7. Een school die denkt vanuit de motivatie van leerlingen.
8. Een school die leerlingen kritisch leert denken, maar hen ook leert open te staan voor elkaars argumenten.
9. Een school waar de lessen stimulerend en prikkelend zijn als een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor docenten en leerlingen.
10. Een school die kansen biedt aan leerlingen om hun talenten te ontplooien.
 
Evaluatie
Jaarlijks evalueren onze leerlingen de lessen van alle docenten. Daarnaast nemen wij elke twee jaar tevredenheidsonderzoeken af bij onze leerlingen, hun ouders en de docenten.
Elke leerlaag heeft referentiegroepen. Deze bestaan uit leerlingen van die leerlaag die met de afdelingsleiders spreken over wensen die leven, toetsroosters, werkdruk enz. Deze referentiegroepen spelen een belangrijke rol in de school.
Daarnaast hebben wij een leerlingenraad. Leerlingen in deze raad overleggen met de schoolleiding over zaken die de leerlagen overstijgen. Ook zij hebben een belangrijke rol.